Bawal Hitam Rp. 31.500

Bawal Hitam Bakar Kuning
Bawal Hitam Pedas
Bawal Hitam Kecap