Gurame Rp. 43.500Gurame Bakar Kuning
Gurame Bakar Pedas
Gurame Bakar Kecap